Wednesday, August 15, 2007

ကိုျပဴးက်ယ္သို႔ ေပးစာ … အပိုင္း (၁၈)

သို႔
ကိုျပဴးက်ယ္

ကိုျပဴးက်ယ္နဲ႔ တကြ ျမန္မာကဗ်ာ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူအေပါင္းအတြက္ ေပးစာ ေလးေတြ မတင္ရတာၾကာၿပီမို႔ ဒီကေန႔ ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။ အပိုင္း (၁၇) မွာက အဖိုးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ အပိုင္း (၁၆) မွာကေတာ့ အျဖည့္ခံရတု တင္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔တင္မယ့္ အပိုင္း (၁၈) က အပိုင္း (၁၆) ရဲ႕ အဆက္ ျဖစ္ၿပီး သံုးခ်က္ညီ ပိုဒ္စံုရတု အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သံုးခ်က္ညီပိုဒ္စံုရတုကို အခ်ီသံုးပိုဒ္ အခ်သံုးပိုဒ္ထားၿပီး ေရးရပါတယ္။ အခ်ီသံုးပိုဒ္ အခ်င္းခ်င္း အစပ္ကာရန္အားလံုး အစပ္တူ ကာရန္တူထားၿပီး ခ်ီတာလည္းရွိတယ္၊ မညီမညြတ္ထားၿပီး ခ်ီတာလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်သံုးပိုဒ္အခ်င္းခ်င္းမွာေတာ့ အဆံုး အကၡရာတလံုး ႏွစ္လံုးေလာက္ ကာရန္ထပ္မိေစၿပီး အကၡရာလံုးေရ အညီအမွ် ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာ သံုးခ်က္ညီ ပိုဒ္စံုရတုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

နန္းတြင္းသူ မိညိဳ ဆို …
ကိုယ္ရည္ေသြးဘြဲ႕ သံုးခ်က္ညီပိုဒ္စံုရတု


(၁) ေတာင္တြင္ျမင့္မိုရ္၊ ကြၽႏ္ုပ္ဆိုသား၊ ေရညိဳရစ္သန္း၊ ရံလ်က္၀န္း၍၊ ေလးကြၽန္းအလယ္၊ ေလးသြယ္ျခည္ေရာင္၊ တေျပာင္ေျပာင္လွ်င္၊ ဘုန္းေခါင္အထြတ္၊ သံုးလူ႔နတ္တို႔၊ မခြၽတ္ေမတၱာ၊ ဘိဓမၼာကို၊ မွန္စြာအေခါင္၊ ၾကားလႊံ႕ေဆာင္သည္။… ။ ေတာင္တြင္ ျမင့္မိုရ္ သာတကား။ … ။

(၂) စည္တြင္ပဟိုရ္၊ ကြၽႏ္ုပ္ဆိုသား၊ ခါကိုသိေစ၊ ရွစ္ၾကိမ္ေနျဖင့္၊ ခ်က္ေရ မေရြ႕၊ တီးဓေလ့ကား၊ ညဥ့္ေန႔နာရီ၊ ေျခာက္ဆယ္စီလွ်င္၊ ခ်က္ခ်ီလွည့္က်ဴး၊ ညဥ့္ဦးသန္းေခါင္၊ ေသာက္ေရာင္ မိုးေသာက္၊ မြန္းတည့္ေရာက္က၊ ၀မ္းေျမာက္ ရႊင္လန္း၊ လူရဟန္းတို႔၊ ထက္၀န္းဖူးျမင္၊ သိစီရင္သည္။ … ။ စည္တြင္ ပဟိုရ္ သာတကား။ … ။

(၃) နန္းတြင္မိညိဳ၊ ကြၽႏ္ုပ္ဆိုသား၊ ေမွာင္ကိုပယ္လင္း၊ ဆီမီး၀င္းသို႔၊ သီတင္းငါးမည္၊ သီလတည္လ်က္၊ လွရည္ညက္ေသး၊ ေျပး၍မဆို၊ သူ႔ကိုႏွိပ္စက္၊ မာန္မထြက္တည့္၊ ၀ွန္တက္ပညာ၊ လကၤာရတု၊ ဆိုမႈရြရြ၊ ၾကားကစိတ္၀မ္း၊ သူ႔နားခ်မ္းလိမ့္၊ စြဲလမ္းကိုယ္တြင္၊ ေတာင္ႏွယ္ထင္သည္။ … ။ နန္းတြင္ မိညိဳ သာတကား။ … ။
***
န၀ေဒးႀကီးေရး -
ျပည္ ျမင္ဗာဟု ဘုရားတိုင္ ရတုပိုဒ္စံု


(၁) သာလွေမာ၍၊ စံုေတာဂႏိုင္၊ ရြက္ခ်င္းဆိုင္သား၊ ရိပ္ျမင့္ျမင့္ထက္၊ ေရေက်ာက္စက္၀ယ္၊ ျမခက္ေ၀ေ၀၊ ပန္းသင္းေခြႏွင့္၊ သေျပခ်ယား၊ ႀကိဳင္ရွားသရဖီ၊ ထပ္စီေရႊသား၊ စကားအတိ၊ ပည္းမွ်ရွိလည္း၊ ဇာတိကြၽန္းစည္၊ မင္းေနျပည္မွ၊ ေရႊေခတၱ၀ယ္၊ သက္မွ်ရြယ္တူ၊ အိမ္သူစံုတိ၊ သိရိကလ်ာ၊ ျဖဴျပာႏြဲ႕ႏြဲ႕၊ က်န္ရစ္ခဲ့၍၊ ႐ႈငဲ့လ်က္ပင္၊ ညွဳိးမရႊင္တည့္၊ သူ႔ခြင္ရပ္ေျမ၊ ခ်ီရေလေသာ္၊ ညာေၾက ေက်ာ္ေသာင္း၊ တန္ခိုးေျခာင္းသား၊ ေဘးေလာင္းဘုန္းေခါင္၊ ဒြတၱေဘာင္လွ်င္၊ ငါးေထာင္ သာသနာ၊ တည္စိမ့္ငွာဟု၊ ၾကည္စြာေကာင္းမႈ၊ ထားခဲ့ျပဳသည္။ … ။ ဗာဟု ေတာင္ထိပ္ မိုဖ်ားေသာ၀္။ … ။

(၂) ဒါနေစာ၍၊ လွဴေျပာေလေလ၊ ျမတ္႐ိုေသသား၊ ေျခာက္ေထြဉာဏ္ေရာင္၊ ၀င္း၀င္းေျပာင္မွ်၊ မိုးေခါင္ထက္ျမင့္၊ ေျခာက္ဆင့္ေအာက္ထက္၊ ဘ၀ဂ္၀ီစိ၊ ႏွံ႕မွ်သိ သည္၊ မုနိျမတ္စြာ၊ မည္သာဗာဟု၊ ျမတ္ဓာတု၀ယ္၊ လႈလႈသံညွင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း သည္၊ ရုပ္ဆင္းျပင္လ်ာ၊ ထားကလ်ာကို၊ ေဖြရွာယွဥ္ေသာ္၊ ခုမေျမာ္ခဲ့၊ ညွဳိးေရာ္ မတည္၊ ျဖစ္ဘိသည္ေၾကာင့္၊ သံုးမည္သနင္း၊ တရားမင္းလွ်င္၊ ဉာဏ္၀င္းစကၡဳ၊ ဖန္ဆင္း႐ႈ၍၊ ယခုေဆာလ်င္၊ ျပည့္ေစခ်င္စြ၊ စံုအင္ငါးပါး၊ လွထြားဆင္းျပင္၊ မ်ဳိးလြန္းၾကင္ကို၊ ျမင္လွ်င္မရဲး၊ ဖန္လဲးမ်က္႐ႈ၊ နတ္တုစံလြတ္၊ ၀င္းညက္ထြတ္ သည္။ … ။ ေခ်ာမြတ္ရြယ္ႏု - ပ်ဳိထြားေသာ၀္။ … ။

(၃) ျပာမွ်ေခ်ာ၍၊ ျမေၾကာညိဳေရာင္၊ လွ်ံထြန္းေျပာင္သား၊ မိုးေခါင္ထက္စြန္၊ ဘံုဗိမာန္၀ယ္၊ မလြန္စံလြတ္၊ ယာမာနတ္ႏွင့္၊ မခြၽတ္တူႏိုး၊ လြန္ခန္႔စိုးသား၊ သည္မ်ဳိးေနာင့္ေဆြ၊ က်န္ရစ္ေလခဲ့၊ မေျပဆာပူ၊ ကြၽႏ္ုပ္မူကား၊ သည္းအူဆြတ္လြတ္၊ ေပ်ာင္းေခြညြတ္စြ၊ ဆံဓာတ္သေရ၊ ရွင္ေတာ္ေမြကို၊ ႐ိုေသသဒၶါ၊ သည္ေသာခါတြင္၊ မကြာယွဥ္စံု၊ ျပဳတံုစုေ၀း၊ ရင့္ေအးတြန္က်ဴး၊ ပင္ျမင့္ ျဖဴးထက္၊ စံုပူးတူကြ၊ ျမင္လကလွ်င္၊ ျပိဳက္က်ရႊမ္းသြယ္၊ ပ်ဳိႏုနယ္ေၾကာင့္၊ စပယ္ ျဖဴဆြ၊ ေကြးေကြးလွလ်က္၊ လြလြစင္လြန္း၊ ေပါက္ေပါက္ပန္းႏွင့္၊ ပ်ံ႔မႊန္းၾကဲေျမွာက္၊ ၾကိဳင္ေပါက္ပ်ံ႕ရွား၊ ပန္းစကားကို၊ လက္ဖ်ားကိုင္လွဴ၊ ေတာင္းဆုယူသည္။ … ။ အိမ္သူမ်ဳိးျမတ္ - ကိုယ္စားေသာ၀္။ … ။

***
ဒီတပတ္ေတာ့ နန္းတြင္းသူမိညိဳနဲ႔ ျပည္န၀ေဒးႀကီးတို႔ရဲ႕ ရတုပိုဒ္စံု ၂ ပုဒ္နဲ႔ ေက်နပ္ ၾကပါရွင္။ ေနာက္တပတ္မွ သေ၀မပါ ရတုပိုဒ္စံု၊ သတ္ေစ့ႏွက္ သံုးခ်က္ညီ ရတုပိုဒ္စံု တို႔ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
ကိုျပဴးက်ယ္ႏွင့္တကြ ျမန္မာကဗ်ာျမတ္ႏိုးသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ရႊင္ျပံဳးႏိုင္ၾက ပါေစရွင္ …. ။

ေမတၱာျဖင့္ …

ေမဓာ၀ီ

၁၅၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၇
ေန႔ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

2 comments:

Yan said...

ဒီလုိရတုမ်ိဳးေလးေတြ ဖတ္ျပီး ပညာယူခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ မေမ…
ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေလ.. အခ်ီပုိဒ္ အခ်ပုိ္ဒ္ေလးေတြ အေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င္႔ ရွင္းလင္းေရးသားေပးေစလုိပါတယ္.

ဒါေလးကို Bookmark လုပ္သြားပါျပီ..

Anonymous said...

http://www.soas.ac.uk/studying/index.cfm